30.05.14
Pince gouge de Friedmann, courbe, 140mm 
209.40
30.05.15
Friedmann Delikat pince-gouge 15cm cbe 
182.40
30.05.25
Friedmann Delikat pince-gouge 15cm 90° 
177.40
30.07.14
pince-gouge 14cm cbe légère 
251.90
30.07.15
pince-gouge 14cm cbe forte 
252.20
30.15.17
Pince gouge de Mead courbe, #4A, 170mm
252.10
30.17.14
Pince gouge de Mead courbe, #1, 140 mm
238.80
30.17.17
Mead pince-gouge fig 1A 17cm 
246.40
30.17.87
Mead pince-gouge fig 2A 17cm 
245.50
30.17.97
Schell pince-gouge cbe 17cm 
273.60
30.25.30
Blumenthal pince-gouge 30° 15.5cm 
181.80
30.25.45
Blumenthal pince-gouge 45° 16cm 
184.90
30.25.90
Blumenthal pince-gouge 90° 15cm 
237.90
30.30.15
Pince gouge Luer courbe 150mm 
281.60
30.30.35
Luer pince-gouge cbe 15cm 
281.60
30.38.18
Bane pince-gouge cbe 16.5cm 
299.60
30.38.56
Pince gouge de Hartmann courbe 160mm
296.60
30.38.69
Olivecrona pince-gouge cbe 20cm 
413.40
30.50.18
Jansen pince-gouge drt 17cm 
290.90
30.51.18
Jansen pince-gouge cbe 17cm 
296.60
30.52.17
Luer pince-gouge drt 18cm 
325.50
30.52.18
Luer pince-gouge drt 18cm 
317.90
30.53.17
Luer pince-gouge cbe 18cm 
325.50
30.53.18
Luer pince-gouge cbe 18cm 
372.70
30.54.21
Adson pince-gouge drt 21cm 
247.40
30.54.70
Bacon pince-gouge 20cm cbe latérale 
256.50
30.71.02
Beyer pince-gouge 2mm cbe 17cm 
299.60
30.71.03
Pince gouge Beyer, courbe, 170mm 
294.70
30.75.14
S.G.H. pince-gouge 15cm cbe légère 
251.10
30.76.13
Kleinert Kutz pince-gouge 13.5cm cbe légère
313.80
30.76.14
Pince gouge de Kleinert-Kutz, très courbée, 140mm
317.70
30.76.16
Lempert pince-gouge 16cm drt 
215.60
30.76.17
Stellbrink pince-gouge 17cm cbe légère 
360.40
30.76.18
Stellbrink pince-gouge 17cm cbe forte 
360.40
30.76.19
Pince gouge de Lempert, droite, 200mm
273.00
30.76.26
Lempert pince-gouge 19cm cbe 
206.40
30.76.29
Lempert pince-gouge 19cm cbe 
277.80
30.79.19
Defourmentel pince-gouge 19cm 
344.90
30.79.59
Jansen pince-gouge 17cm double cbe 
362.40
31.04.02
Ruskin Mini pince-gouge 2mm drt 15cm 
562.90
31.04.03
Ruskin Mini pince-gouge 3mm drt 15cm 
562.90
31.05.83
Pince gouge de Geiger, 150mm 
586.90
31.06.05
Ruskin pince-gouge 5mm drt 18cm 
605.60
31.06.25
Ruskin pince-gouge 5mm drt 24cm 5mm, 240 mm
626.00
31.07.65
Ruskin pince-gouge cbe lat 18cm 
570.40
31.09.03
Smith Petersen pince-gouge drt 24cm 
634.80
31.09.13
Smith Petersen pince-gouge cbe 24cm 
645.50
31.09.23
Smith Petersen pince-gouge cbe 24cm 
655.40
31.09.93
pince-gouge fine cbe lat 23cm 
753.60
31.11.04
Pince gouge Beyer courbe, 180 mm 
637.70
31.11.05
Zaufal Jansen pince-gouge 5mm cbe 18cm 
637.70
31.11.13
Pince gouge de MARQUARDT, 200 mm courbe
637.70
31.30.23
Stille Luer pince-gouge drt 23cm 
657.20
31.30.24
Stille Luer pince-gouge drt 23cm 
761.20
31.30.27
Stille Luer pince-gouge drt 27cm 
780.60
31.31.23
Pince gouge Stille Luer 23 cm courbe
676.70
31.31.24
Stille Luer pince-gouge cbe 23cm 
777.80
31.31.27
Stille Luer pince-gouge cbe 27cm 
798.10
31.31.53
Semb Stille pince-gouge cbe 23cm 
951.90
31.31.57
Semb Stille pince-gouge cbe 27cm 
971.40
31.31.83
Stille pince-gouge 23cm cbe lat 
679.60
31.51.05
Pince-gouge de Leksell, 5mm, 230 mm 
679.60
31.51.08
Leksell pince-gouge 8mm 24.5cm 
679.60
31.53.03
Leksell pince-gouge 3mm 24.5cm 
679.60
31.53.05
Leksell pince-gouge 5mm 24.5cm 
679.60
31.53.08
Leksell pince-gouge 8mm 24.5cm 
679.60
31.54.03
Leksell pince-gouge 3mm 36cm 
1'123.90
31.54.05
Leksell pince-gouge 5mm 36cm 
1'123.90
31.54.08
Leksell pince-gouge 8mm 36cm 
1'005.30
31.61.02
Echlin pince-gouge 2x10mm 23cm 
679.60
31.61.03
Echlin pince-gouge 3x10mm 23cm 
679.60
31.61.04
Echlin pince-gouge 4x10mm 23cm 
679.60
31.61.36
Sypert pince-gouge 36cm 
1'254.60